POMIARY ELEKTRYCZNE


Instalacje elektryczne, pomiary elektryczne, pomiary fotoelektryczne, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Katowice

BADANIA ODBIORCZE

POMIARY OKRESOWE

-   Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
-   Pomiary rezystancji izolacji obwodów
-   Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
-   Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
-   Próby funkcjonalne instalacji
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ”Prawo budowlane” art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.